Covid 19 - smittervernstiltak

FELLES SMITTEVERNTILTAK FOR NATURBASERTE OPPLEVELSER
Oppdatert 15. mai 2020


Opplev Nord følger alle disse anbefalinger. De som berører vår virksomhet er uthevet i kursiv.

 

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta på aktiviteter. Dette gjelder både gjester og ansatte.

 

 1. Sørg for at det ikke oppstår trengsel. Juster antallet deltakere i en gruppe/ på en aktivitet slik at avstandskrav og andre smitteverntiltak kan overholdes.
   

 2. Sørg for at gjester som ikke tilhører samme husstand, kan holde 1 meter avstand til hverandre.
   

 3. Oppfordre gjester til håndvask før deltakelse på aktivitet. Der dette er vanskelig bør man legge til rette for håndhygiene på annen måte, for eksempel ved en kombinasjon av våtservietter og hånddesinfeksjon.
   

 4. Sett opp oppslag rettet mot gjester hvor de oppfordres til å vise hensyn, og å holde avstand til hverandre.
   

 5. Sørg for hyppig og godt renhold av servicebygg, toalett og lignende.
   

 6. Sørg for at utsatte flater rengjøres mellom hver gjestegruppe.
   

 7. Sørg for at personlig utstyr rengjøres mellom hver gjest. Utstyr som er nært ansiktet rengjøres ekstra godt. Som et alternativ kan slikt utstyr settes i 2 døgn karantene. Øvrig utstyr rengjøres regelmessig i henhold til ordinære renholdsrutiner.
   

 8. Eventuell servering av mat og drikke må foregå på en måte som gjør at gjester ikke kommer i kontakt med hverandre sin mat/serveringsutstyr. For bedrifter med stor serveringsvirksomhet anbefales å følge rådene i bransjenorm for servering.
   

 9. Organisere ansatte i faste crew så langt det lar seg gjøre. Sørge for gode, skriftlige rutiner og god opplæring av alle ansatte.
   

NHO:

 

Felles for mange naturbaserte opplevelser er at det normalt er et begrenset antall mennesker som deltar. Bedrifter som likevel ser tendenser til trengsel og kødannelse, må iverksette nødvendige tiltak for å forhindre dette.

 

Personer som oppholder seg for tett sammen gir risiko for direkte smitte. Videre er det risiko for indirekte kontaktsmitte ved at man tar på de samme overflatene. Samtidig begrenses smitterisikoen noe av at
aktivitetene foregår utendørs. Det er større luftsirkulasjon, og vær og vind gjør at viruset overlever kortere på overflater.

 

Vi har på bakgrunn av dette laget noen råd for hvordan man kan praktisere godt smittevern under utøvelse av ulike aktiviteter. Generelt for alle aktiviteter gjelder at man må etterstrebe 1 meter avstand for personer som ikke tilhører samme husstand, og at utstyr skal vaskes mellom hver gjest. Personlig utstyr/ bekledning som er tett på ansikt/ hender som for eksempel hjelm, hodeplagg, hansker, briller osv. må vaskes ekstra godt eller settes i 2 døgns karantene.

Opplev Nord AS, Konrad Klausens v. 4A, 8003 Bodø, Norge.

Telefon + 47 901 92 636. Epost ola@opplevnord.no.

Org. nr. 923 241 892 MVA.